Οδηγός σπουδών

Πρόγραμμα με τίτλο"............................................................"

Περιεχόμενα
1    Εισαγωγή
2    Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
3    Σκοπός του Προγράμματος
4    Χρονική διάρκεια φοίτησης
5    Προαπαιτούμενα
6    Δομή και τρόπος παρουσίασης μαθημάτων
7    Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος
8    Συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού
9    Ο Επιστημονικά  Υπεύθυνος
10   Πώς διαμορφώνεται η ύλη του Προγράμματος

1. Εισαγωγή
Το Ελληνικό  Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης σας καλωσορίζουν στο Πρόγραμμα  Μικτής  Τηλεκπαίδευσης (Blended  Learning) και συγκεκριμένα στο αντικείμενο: “..........................................................................................”.

Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης των  δεξιοτήτων οδήγησε το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και του ΚΕΚ στο σχεδιασμό του πρωτοποριακού  αυτού  Προγράμματος  Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως:

 • στην εμπειρία του ΕΚΕΨΥΕ σε πιλοτικά προγράμματα, τα οποία αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης,
 • στη γνώση των εκπαιδευτών  του, αλλά και εκπαιδευτών  άλλων Ιδρυμάτων,
 • στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο  “ ............................................................ ”, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος.

 2. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Το ΚΕΚ του Κέντρου ψυχικής Υγιεινής  είναι πιστοποιημένο (Κ.Π. 11101169) από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), από τον …………… του 2001. Σε συνέχεια της πρώτης απόφασης πιστοποίησης, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το ΚΕΚ λαμβάνει σε ετήσια βάση, Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης.

 3. Σκοπός του Προγράμματος
To  Εκπαιδευτικό Αντικείμενο «………………………» αναπτύχθηκε με σκοπό την εξέταση θεμάτων για την ψυχική  υγεία και νόσο, μέσα από το πρίσμα του κλάδου της Ψυχιατρικής, καθώς και την εκπαίδευση στην αξιολόγηση, τη διάγνωση και το θεραπευτικό σχεδιασμό σχετικών περιπτώσεων, με τρόπο ολιστικό και εξειδικευμένο στις ειδικές απαιτήσεις περίθαλψης και φροντίδας ασθενών με σωματικές ή ψυχικές διαταραχές.

Αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για όλο το εύρος των νοσολογικών διαταραχών της Ψυχιατρικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αρχικά εστιάζει στη φαινομενολογία της ψυχολογίας της υγείας, σωματικής και ψυχικής. Στη συνέχεια, στο μέρος που αφορά την Ψυχοσωματική Ιατρική, αναπτύσσονται θέματα που αναφέρονται στις σχέσεις σωματικών και ψυχολογικών παραγόντων μέσα στο πλαίσιο της νόσου. Στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας, η προσοχή εστιάζεται στην περιγραφή και κατάταξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων, σημείων, συνδρόμων και νόσων και γίνεται προσπάθεια επισήμανσης των πιθανών σχέσεων και αλληλοεπικαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ τους. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο μεγάλο φάσμα των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ο ειδικός εκπαιδευόμενος μπορεί να αντλήσει από μια πλούσια δεξαμενή γνώσεων, όπως αυτή καταγράφεται στις ενότητες του παρόντος προγράμματος, σημαντικές πληροφορίες, τόσο σε θεωρητικά θέματα, όσο και σε κλινικά ζητήματα που τον απασχολούν στην καθημερινή κλινική, εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα. Η θεωρητική παρουσίαση των θεμάτων συνοδεύεται από την αντίστοιχη κλινική παρουσίασή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Το παρόν πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική, ψυχολόγους, ψυχιατρικούς νοσηλευτές), αλλά και στους ιατρούς εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις ψυχικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ανθρώπου κατά την υγεία και, κυρίως, κατά τη νόσο.

4. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρεις (3) μήνες, ενώ ο απαιτούμενος “χρόνος διδασκαλίας” εκτιμάται στις 120 ώρες.

Η οργάνωση της δομής του προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βασίζεται σε επίπεδο διδακτικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου “χρόνου διδασκαλίας” αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων.

 5. Προαπαιτούμενα
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 6. Δομή και τρόπος παρουσίασης μαθημάτων

6i.Εκπαιδευτικές μέθοδοι – τεχνικές/τεχνολογικά μέσα

 • Η εισήγηση
 • Η πρακτική άσκηση
 • Η μελέτη περίπτωσης
 • Το παίξιμο ρόλων
 • Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις
 • Η συζήτηση
 • Η χιονοστιβάδα
 • Ο καταιγισμός ιδεών
 • Η επίδειξη
 • Οι ομάδες εργασίας

 6ii. Τεχνολογικά μέσα

 • Έντυπο υλικό όπως φυλλάδια, σημειώσεις, αποσπάσματα εφημερίδων, μελέτες περίπτωσης, βιβλία, χάρτες, φωτογραφίες κλπ.
 •  Οπτικά μέσα όπως εικόνες, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις, πίνακες κλπ.
 •  Οπτικοακουστικά μέσα όπως CD ήχου και βίντεο, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα.
 •  Τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και πιο συγκεκριμένα τους υπολογιστές, το εκπαιδευτικό λογισμικό και βεβαίως το Διαδίκτυο.

 6iii. Περιεχόμενο του μαθήματος
Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος που βρίσκεται στο Διαδίκτυο αφορά στα κύρια σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής:

 • παραδείγματα
 • λυμένες ασκήσεις
 • ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα
 • πρόσθετη βιβλιογραφία

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο.

Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να:

 • καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του,
 • προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό,
 • επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες,
 • αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του,
 • εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.

 7. Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος
Η διδασκαλία στα προγράμματα μικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΚ διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό σύνδεσμο (link) οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως:

 • Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων δοκιμασιών (tests),
 • Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου,
 • Η Τελική Εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος (εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του.

 8. Συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού
Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι εκπαιδευτές ενηλίκων ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή.

9. Ο Επιστημονικά  Υπεύθυνος
Ο Επιστημονικά  Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο .......................................... , ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 10. Πώς διαμορφώνεται η ύλη του Προγράμματος

          Εκπαιδευτικές ενότητες

 • Διαλέξεις
 • Βιβλιογραφία

Συνδέσεις

Last modified: Wednesday, 13 November 2013, 5:03 PM